วันนี้สถาบันภาษาโดยได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบันภาษา นำโดยดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการบริหาร และคุณสุธิดา รก.ผอ.ส่วนงานบริหาร ได้มาแสดงมุทิตาจิตในโอกาสสำเร็จการศึกษา สถาบันภาษาเป็นส่วนงานที่มีส่วนในการร่วมก่อตั้งมาตั้งแต่ต้น ปัจจุบันเจริญก้าวหน้าโดยการนำของ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร. PM S Pachantasenaซึ่งวันนี้ท่านได้ฝากแสดงความยินดีมาด้วย กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

#พร้อมกันนี้ได้แสดงมุทิตาจิตต่อ พระบารมี นนฺทธมฺมิโก Baramee Nonpalaในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในปีนี้ด้วยเช่นกัน พระบารมีเชี่ยวชาญการออกแบบสื่อต่างๆ พัฒนาตนเองขึ้นโดยลำดับ จะเป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยในอนาคต อนุโมทนาสาธุกับความสำเร็จและสิ่งที่ตั้งใจทำในอนาคตทุกประการ