มุทิตา ดร.พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม”

วันนี้ ในนามสถาบันภาษา โดย ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มอบหมายให้ ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา นำทีมงานเข้าร่วมมุทิตา ในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ได้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และเข้ารับประสาทปริญญาบัตรเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา