เอกสารดาวโหลด

ที่ ชื่อเอกสาร ประเภทเอกสาร คลิ๊กดาวน์โหลด คลิ๊กดูออนไลน์
wdt_ID ที่ ชื่อเอกสาร ประเภทเอกสาร คลิ๊กดาวน์โหลด คลิ๊กดูออนไลน์
1 01 ประกาศ-เกณฑ์ระดับบัณฑิตศึกษา 2560 ประกาศ
5 02 Preparation-for-MCU_GET หลักสูตร
6 03 ประกาศ-ภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างประเทศ-2553 ประกาศ
7 04 ประกาศ-มาตรฐานภาษาอังกฤษอาจารย์ประจำ 2560 ประกาศ
8 05 ประกาศ-เกณฑ์ระดับมหาบัณฑิต-2557 ประกาศ
9 06 ประกาศ-เกณฑ์ระดับดุษฎีบัณฑิต-2559 ประกาศ
10 07 ประกาศ-เกณฑ์ระดับบัณฑิตศึกษา-2560 ประกาศ
11 08 ประกาศ-เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 ประกาศ
12 09 คู่มือหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คู่มือหลักสูตร
13 10 คู่มือ - การสมัคร-MCU-GET คู่มือ